شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به مناطق دیدنی یاسوج و سی سخت و سمیرم از تاریخ 26 الی 94/04/29

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به مناطق دیدنی قدمگاه سده – تنگ براق – تنگ مهربان – آبشار یاسوج – چشمه میشی – آبشار تنگ نمک – ارتفاعات و دریاچه کوه گل سی سخت و آبشار سمیرم از تاریخ 26 الی 94/04/29 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 60 نفر.

مشروح گزاش و عکس ها درادامه مطلب 

این برنامه با یک دستگاه اتوبوس و چندین وسیله سواری شخصی جمعاَ 60 نفر ساعت 23:30 روز جمعه 94/04/26 از میدان امام علی یزد حرکت که فاصله مکانها و ساعت ها ی ورود و خروج آن در کروکی و گزارش دستی به صورت عکس ارائه شده است.

لازم به ذکر است که در این برنامه همکاران فرهنگی یاسوج و سی سخت جهت هماهنگی و اسکان با گروه ما همکاری نمودند که از طرف خود و جمع گروه از آنها تقدیر بعمل می آید.

یاسوج : آقای تیموری 09179408016

سی سخت : آقای حقیقی 09177419413سی سخت : آقای حقیقی 09177419413سی سخت : آقای حقیقی 09177419413سی سخت : آقای حقیقی 09177419413

 

عکس از کروکی و گزارش برنامه و مسیرهای رفت و برگشت

 

عکس از کروکی و گزارش برنامه و مسیرهای رفت و برگشت

 


عکس های برنامه روز اوّل 94/04/27


 

عکس از تفرجگاه قدمگاه سده  ساعت 7:50

 

عکس از تفرجگاه قدمگاه سده

 

عکس از تفرجگاه قدمگاه سده

 

عکس از تابلو قدمگاه سده

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس حرکت از قدمگاه سده بطرف تنگ براق ساعت 8:20

 

عکس از تابلو ورودی به پارکینگ تنگ براق ساعت 8:40

 

عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و تفرجگاه تنگ براق ساعت9:15

 عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و تفرجگاه تنگ براق 

 

عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و تفرجگاه تنگ براق ساعت 9:30

 

عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و تفرجگاه تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و تفرجگاه تنگ براق

 

عکس از دورنمای رودخانه و آبشار تنگ براق و طبیعت زیبای آن

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق ساعت 9:50

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق

 

عکس از دورنمای رودخانه و روستای تنگ براق

 

عکس از دورنمای رودخانه و روستای تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ براق ساعت 10:30

 

عکس نزدیکی قسمتی از آبشار تنگ براق

 

عکس جمعی از گروه داخل اتوبوس و حرکت بطرف یاسوج و تنگ مهربان

 

عکس جمعی از گروه کنار تفرجگاه تنگ مهربان یاسوج ساعت 15:20

 

عکس جمعی از گروه کنار تفرجگاه تنگ مهربان یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار تفرجگاه تنگ مهربان یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار تفرجگاه تنگ مهربان یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار تفرجگاه تنگ مهربان یاسوج

 


عکس های برنامه روز دوم 94/04/28


 

عکس از تابلو دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسییاسوج (محل اسکان)

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر تفرجگاه و آبشار یاسوج ساعت 6:50

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر تفرجگاه و آبشار یاسوج

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر تفرجگاه و آبشار یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار یاسوج ساعت 7:15

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار یاسوج

 

عکس جمعی از گروه کنار اتوبوس جهت حرکت بطرف سی سخت ساعت 7:45

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف میوه (هندوانه) کنار رودخانه قبل از سی سخت ساعت 8:35

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس و حرکت بطرف سی سخت ساعت 8:45

 

عکس از تابلو ورودی به شهر سی سخت ساعت 9:20

 

عکس از دورنمای باغهای انگور شهرستان سی سخت در مسیر گردنه بیژن و دریاچه کوه گل

 

عکس از دورنمای باغهای انگور شهرستان سی سخت در مسیر گردنه بیژن و دریاچه کوه گل

 

عکس از تابلو ورودی به منطقه گردشگری سی سخت ساعت 9:30

 

عکس از دورنمای چشمه میشی

 

عکس از دورنمای چشمه میشی

 

عکس از نقشه و راهنمای منطقه گردشگری سی سخت

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر حرکت از تفرجگاه کوه گل بطرف آبشار تنگ نمک ساعت 10:30

 

عکس جمعی از گروه در نزدیکی آبشار تنگ نمک سی سخت

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ نمک سی سخت ساعت 11:15

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ نمک سی سخت

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ نمک سی سخت

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ نمک سی سخت ساعت 11:35

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار تنگ نمک سی سخت

 

عکس از اولین دریاچه (کوچک) روبروی آبشار تنگ نمک در ارتفاعات کوه گل ساعت 11:55

 

عکس از اولین دریاچه (کوچک) روبروی آبشار تنگ نمک در ارتفاعات کوه گل

 

عکس از دومین دریاچه (کوچک) روبروی آبشار تنگ نمک در ارتفاعات کوه گل ساعت 12

 

عکس از دریاچه اصلی کوه گل و جمعی از گروه ساعت 12:50 در ارتفاع 2720

 

عکس از دریاچه اصلی کوه گل و جمعی از گروه ساعت 14

 

عکس از دریاچه اصلی کوه گل و جمعی از گروه

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت بطرف تفرجگاه کوه گل ساعت 14:15

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت بطرف تفرجگاه کوه گل 

 

عکس جمعی از گروه داخل چادر عشایری در طول مسیر برگشت ساعت 14:30

 

عکس جمعی از گروه داخل قهوه خانه و رستوران سنتی و تفرجگاه کوه گل در حال استراحت و صرف نهار ساعت 15:10

 

عکس جمعی از گروه داخل قهوه خانه و رستوران سنتی و تفرجگاه کوه گل در حال استراحت و صرف نهار

 

عکس جمعی از گروه داخل قهوه خانه و رستوران سنتی و تفرجگاه کوه گل در حال استراحت و صرف نهار

 

عکس جمعی از گروه داخل قهوه خانه و رستوران سنتی و تفرجگاه کوه گل در حال استراحت و صرف نهار

 

عکس جمعی از گروه داخل قهوه خانه و رستوران سنتی و تفرجگاه کوه گل در حال استراحت و صرف نهار


عکس های برنامه روز سوم 94/04/29


 

عکس از هنرستان چمران سی سخت (محل اسکان) ساعت 7:35

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس و حرکت بطرف سمیرم ساعت 8

 

عکس جمعی از گروه در بین راه (کنار رودخانه) جهت صرف میوه ساعت 10

 

عکس جمعی از گروه در بین راه (کنار رودخانه) جهت صرف میوه

 

عکس جمعی از گروه در بین راه (کنار رودخانه) جهت صرف میوه

 

عکس از لانه های ساخته شده توسط پرستوها داخل پمپ بنزین منطقه میمند ساعت 11:30

 

عکس از لانه های ساخته شده توسط پرستوها داخل پمپ بنزین منطقه میمند

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس قبل از سمیرم و صرف بستنی (بانی آقای سلمان شایق و مهدی خانی)

 

عکس جمعی از گروه کنار رودخانه و آبشار سمیرم ساعت 15:35

 

عکس از دورنمای آبشار و ردوخانه سمیر

عکس از دورنمای آبشار و ردوخانه سمیر

عکس از دورنمای آبشار و ردوخانه سمیر

عکس از دورنمای آبشار و ردوخانه سمیرم

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار و رودخانه سمیر

عکس جمعی از گروه کنار آبشار و رودخانه سمیر

عکس جمعی از گروه کنار آبشار و رودخانه سمیر

عکس جمعی از گروه کنار آبشار و رودخانه سمیرم

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار سمیرم ساعت 15:45

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار سمیرم

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار سمیرم

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار سمیرم

 

عکس از دورنمای آبشار سمیرم

 

عکس از دورنمای آبشار سمیرم و جمعی از گروه ساعت 16:10

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس و حرکت بطرف سد حنا و یزد ساعت 16:40