دوشنبه 20 مهر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد در تاریخ 16 و 94/7/17

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد در تاریخ 16 و 94/7/17 جمعاً 21 نفر به سرپرستی حمیدرضا سالاری (091315330075) و سرگروهی سیدعباس گلدانساز.

 توجه : برنامه این هفته گروه چشمه مرتضی علی طبس - کال جنی 22 الی 94/7/24

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب  

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس ساعت 19:30 روز پنج شنبه از میدان باهنر یزد حرکت – ساعت 22 رسیدن به روستای مغستان و منطقه کویر با شب مانی – ساعت 6 صبح روز جمعه شروع کویرنوردی تا ساعت 11 – حرکت بطرف یزد – رسیدن به یزد ساعت 13:30 و پایان برنامه.

لازم به ذکر است که بلندترین تپه های شنی از لحاظ ارتفاع از پای تپه تا بلندترین تپه در سطح کویرهای ایران متعلق به مویر مغستان است با ارتفاع حدود 300 متر که امیدواریم مسئولین امر جهت جذب توریست از سراسر کشور و جهان فکر اساسی برای ایجاد کمپ مناسب و امکانات رفاهی اقدامات لازم بعمل آورند.

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف شام و شب مانی در کویر ساعت 24 روز 94/7/16

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف شام و شب مانی در کویر

 

عکس جمعی از گروه کنار آتش و صرف چای آتیشی

 

عکس جمع گروه در حال آماده شدن جهت شروع کویرنوردی ساعت 5:30 روز 94/7/17

 

عکس مع گروه قبل از شروع کویرنوردی و زیبایی طلوع خورشید در کویر ساعت 6

 

عکس جمع گروه در طول مسیر (ابتدای شروع تپه ها) و دورنمای بلندترین تپه مورد صعود

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی ساعت 7:30

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی ساعت 8:30 (بلندترین تپه از ضلع شمالی)

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار تپه ها ساعت 9

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار تپه ها

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار تپه ها

 

عکس جمع گروه برگشت پای مینی بوس و آماده حرکت بطرف یزد ساعت 10:30

 

عکس از دورنمای باغات روستای مغستان و استراحتگاه گله شترها

 

عکس از سردر حسینیه و مسجد روستای مغستان ساعت 11

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت با موقعیت جغرافیایی آن