سه‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به مناطق دیدنی و گردشگری طبس (کال جنی-سد نهرین و...) ار تاریخ 22 الی94/7/24

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به مناطق دیدنی و گردشگری طبس (کال جنی-سد نهرین- چشمه مرتضی علی – آب گرم مرتضی علی – سد و طاق شاه عباسی) ار تاریخ 22 الی94/7/24 با همکاری محمدرضا دهقانیزاده و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 36 نفر با موقعیت جغرافیایی و کروکی ضمیمه عکس ها.

 توجه: برنامه این هفته گروه کویر حوض جعفر (تصفی خانه فاضلاب) 94/08/01

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با یک دستگاه اتوبوس ساعت 23:30 روز چهارشنبه 94/7/22 از میدان امام علی یزد حرکت – ساعت 6 صبح رسیدن به امام زاده حسین بن موسی طبس – ساعت 7:45 حرکت بطرف کال جنی – ساعت 8:15 رسیدن به اول جاده خاکی کنار جوی آب روبروی کشتارگاه صنعتی طیور طبس – ساعت 8:50 حرکت و پیمایش گروه بطرف کال (انتهای جاده خاکی و ماشین رو) – عبور از عرض کال اوّل و ورود به کال دوم (ادامه مسیر از سمت راست تا سه راهی و مشاهده آب روان و نیزارها) – اوّل ادامه مسیر جهت خلاف آب (سمت چپ) تا مشاهده یک درخت خرما و سه راهی که با ادامه مسیر خلاف جهت آب رسیدن به چندین درخت خرما و دشت نیزارها و نهایتاً باریک شدن کال با حجم آب زیاد و قابل آب تنی و شنا (انتهای مسیر پیمایش گروه ما)- برگشت دوباره به سه راهی و ادامه مسیر به سمت راست و جهت آب (حدود 500متر) رسیدن به کالی زیبا و پرآب و قابل شنا با عمق حدود 1 الی 3 متر – ادامه مسیر تا ورودی آب به قنات و نهایتاً ادامه مسیر تا خانه های دست ساز در دیواره کال معروف به خانه گبرها – ساعت 14:30 برگشت جمع گروه به کنار اتوبوس – ساعت 15 حرکت بطرف طبس (محل اسکان و شب مانی امام زاده حسین بن موسی)‌- 94/7/24 ساعت 7:45 حرکت بطرف روستای خروعلیا (منطقه سد شاه عباسی – آب گرم و ...) – ساعت 8:30 وارد روستا و توقفی کوتاه جهت خرید دمپایی و ... – ساعت 9 حرکت بطرف چشمه مرتضی علی – آب گرم و سد شاه عباسی – ساعت 13:30 برگشت به طبس و باغ گلشن – نماز و صرف نهار – ساعت 15:30 حرکت بطرف یزد – ساعت 21:45 ورود به میدان امام علی یزد و پایان برنامه.

ضمناً یکسری گزارش و زمانهای مربوط کنار نوشته عکس ها ملاحظه فرمائید.

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس و حرکت از یزد ساعت 23:30 روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 از میدان امام علی


گزارش و عکس های برنامه روز اوّل 94/7/23


 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس و آماده حرکت بطرف روستای ازمیغان و کال جنی ساعت 7:30 از کنار امامزاده

 

عکس از اوّل جاده خاکی بطرف کال جنی سمت چپ جوی آب و روبروی کشتارگاه صنعتی طیور ساعت 8:15

 

عکس از دورنمای کال جنی هنگام عبور از جاده خاکی

 

عکس از دورنمای کال جنی هنگام عبور از جاده خاکی

 

عکس جمع گروه در حال پیاده شدن از اتوبوس (آخر جاده خاکی و ماشین رو) ساعت 8:50 با موقعیت جغرافیایی 843 متر N334928 و E0564953

 

عکس جمع گروه ابتدای ورود به کال اولی و دورنمای جاده پاکوبی به کال دومی و مسیر اصلی

 

عکس جمع گروه ابتدای ورود به کال اولی

 

عکس جمع گروه ابتدای ورود به کال دومی (مسیر اصلی) ساعت 9

 

عکس جمع گروه ابتدای ورود به کال دومی (مسیر اصلی)

 

عکس جمع گروه ابتدای ورود به کال دومی (مسیر اصلی)

 

عکس جمع گروه ابتدای سه راهی و حرکت بطرف خلاف آب (سمت چپ) ساعت 9:15

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش ساعت 9:20

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر پیمایش ساعت 9:45

 

عکس جمع گروه در حال استراحت در طول مسیر پیمایش ساعت 9:55

 

عکس از دورنمای سه راهی و درخت خرما مورد نظر در گزارش و ادامه مسیر خلاف جهت حرکت آب

 

عکس از دورنمای سه راهی و درخت خرما مورد نظر در گزارش

 

عکس جمع گروه بعد از سه راهی موردنظر و ادامه مسیر بطرف دهانه باریک کال و محل آب تنی و شنا ساعت 10:05

 

عکس جمع گروه بعد از سه راهی موردنظر و ادامه مسیر بطرف دهانه باریک کال و محل آب تنی و شنا

 

عکس جمع گروه بعد از سه راهی موردنظر و ادامه مسیر بطرف دهانه باریک کال و محل آب تنی و شنا

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از محل آب تنی و شنا

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از محل آب تنی و شنا

 

عکس جمع گروه کنار استخر آب داخل کال و قابل شنا ساعت 10:30

 

عکس های نمایشی از آقای عابدی و ... (پرش و شیرجه به داخل آب)

 

عکس های نمایشی از آقای عابدی و ... (پرش و شیرجه به داخل آب)

 

عکس جمعی از گروه در حال آب تنی و شنا ساعت 10:40

 

عکس از مرضیه (عطیه) و سارا سالاری از خردسالان گروه

 

عکس جمع گروه برگشت به سه راهی و ادامه مسیر جمعی از گروه به سمت راست و جهت حرکت آب ساعت 12

 

عکس جمع گروه برگشت به سه راهی و ادامه مسیر جمعی از گروه به سمت راست و جهت حرکت آب

 

عکس جمعی از گروه در حال پیمایش از سه راهی به سمت راست و جهت حرکت آب بطرف جنوب کال (خانه گبرها)

 

عکس جمعی از گروه در حال پیمایش از سه راهی به سمت راست و جهت حرکت آب بطرف جنوب کال (خانه گبرها) ساعت 12:20

 

عکس جمعی از گروه در حال پیمایش از سه راهی به سمت راست و جهت حرکت آب بطرف جنوب کال (خانه گبرها) ساعت 12:25

 

عکس جمعی از گروه در حال شنا کردن با آبی زلال ولی سبز رنگ

 

عکس جمعی از گروه در حال شنا کردن با آبی زلال ولی سبز رنگ

عکس جمعی از گروه در حال شنا کردن با آبی زلال ولی سبز رنگ

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر پیمایش ساعت 13

 

عکس از جوی آب و دهانه قنات کنار کال جنی

 

عکس از وجود خانه های دست ساز در دل دیواره ها (معروف به خانه گبرها)

 

عکس از وجود خانه های دست ساز در دل دیواره ها (معروف به خانه گبرها) ساعت 13:25

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت به پای اتوبوس ساعت 14

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت به پای اتوبوس

 

عکس جمع گروه کنار اتوبوس در حال استراحت و صرف نهار (کنار کال جنی) ساعت 14:30

 

عکس جمع گروه کنار اتوبوس در حال استراحت و صرف نهار (کنار کال جنی) 

 

عکس جمع گروه کنار اتوبوس در حال استراحت و صرف نهار (کنار کال جنی) 


گزارش و عکس های برنامه روز دوم 4/7/24


 

عکس جمع گروه در حال صرف صبحانه و آماده شدن جهت حرکت بطرف سد شاه عباسی و ... ساعت 6:10

 

عکس جمع گروه در حال صرف صبحانه و آماده شدن جهت حرکت بطرف سد شاه عباسی و ...

 

عکس جمع گروه کنار اتوبوس و امام زاده و آماده حرکت بطرف سد شاه عباسی ساعت 7:40

 

عکس از تابلو فاصله ابتدای جاده روستای خرو ساعت 7:50

 

عکس از درونمای قلعه روستای خروعلیا ساعت 8:25

 

عکس از تابلوی ورودی به روستای خروعلیا ساعت 8:35


عکس جمعی از گروه کنار چشمه مرتضی علی ساعت 9

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه مرتضی علی

 

عکس جمعی از گروه ابتدای رودخانه منتهی به سد نهرین

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر رودخانه بطرف چشمه آبگرم و سد شاه عباسی ساعت 9:30

 

عکس جمعی از گروه در حال رفتن و بازدید از خانه های کنده کاری شده در ارتفاعات و دیواره ها در طول مسیر ساعت 9:50

 

عکس جمعی از گروه در حال رفتن و بازدید از خانه های کنده کاری شده در ارتفاعات و دیواره ها در طول مسیر

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از چشمه آبگرم و سد شاه عباسی ساعت 10:30

 

عکس جمعی از گروه در حال آب تنی زیر آبشار آبگرم مرتضی علی

 

 عکس جمعی از گروه در حال آب تنی زیر آبشار آبگرم مرتضی علی ساعت 10:40

 

عکس جمعی از گروه در حال آب تنی زیر آبشار آبگرم مرتضی علی

 

عکس از طبیعت زیبای خزه های اطراف آبگرم مرتضی علی طبس

 

عکس جمعی از گروه در حال آب تنی کمی بالاتر از آّشار ساعت 11

 

عکس از دورنمای سد و طاق شاه عباسی و جمعی از گروه ساعت 11

 

عکس از دورنمای سد و طاق شاه عباسی و جمعی از گروه

 

عکس از دورنمای سد و طاق شاه عباسی و جمعی از گروه

 

عکس از دورنمای سد و طاق شاه عباسی

 

عکس از درونمای مزرعه اوّل بعد از سد و طاق شاه عباسی و قبل از سرچشمه اصلی آب رودخانه ساعت 11:30

 

عکس از درونمای مزرعه اوّل بعد از سد و طاق شاه عباسی و قبل از سرچشمه اصلی آب رودخانه

 

عکس از دورنمای کوه شتری و سرچشمه آب اصلی رودخانه

 

عکس از دورنمای درختان کوهی و زیبایی مسیر رودخانه در مسیر برگشت ساعت 11:40

 

عکس از دهانه خروجی و آبشار آبگرم مرتضی علی ساعت 12

 

عکس از دهانه ورودی به آبگرم با عمقی حدود 4 متر و ارتفاعی حدود 1 متر

 

عکس آبگرم مرتضی علی از فاصله نزدیک ساعت 12:20

 

عکس جمعی از گروه کنار مسیر ورودی به پارکینگ سد نهرین و چشمه مرتضی علی ساعت 13:!5

 

عکس از دورنمای سد نهرین طبس ساعت 13:35

 

عکس از دورنمای سد نهرین طبس

 

عکس از دورنما و سردر باغ گلشن طبس ساعت 14

 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس در حال برگشت به یزد ساعت 15:30

 

عکس از غروب خورشید در جاده طبس به رباط ساعت 17

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت برنامه اجرایی طبس