دوشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به کویر فهرج (کمپ خاطره ) در تاریخ 22\11\95

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به کویر فهرج (کمپ خاطره ) در تاریخ 22\11\95 به راهنمایی محسن فهرجی سریزدی و سرپرستی حمید رضا سالاری (9131533075) جمعا 32 نفر

مدیر کمپ مهدی باقری(09138512811)

با کروکی پیوست عکسها

توجه:برنامه این هفته گروه قله کوه بوهرک مهریر یا فهرج در تاریخ جمعه 95/11/29


مشاهده عکس ها در ادامه مطلب